TRAFFICES

Building data and analytics strategy

การกำหนดและขับเคลื่อนกลยุทธ์ข้อมูลในการวิเคราะห์สำหรับองค์กร เพื่อสร้างความมั่นใจและในความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยสามารถส่งเสริมการตัดสินใจขับเคลื่อนข้อมูลในทุกสายธุรกิจ — ความท้าทายมีมากมาย แต่โอกาสก็เช่นกัน ด้วยทรัพยากรฐานข้อมูลการใช้งานระบบที่จะช่วยให้การวิเคราะห์ข้อมูลที่ประสบความสำเร็จ — เพื่อพัฒนาปรับปรุงการเตรียมข้อมูล ให้ก้าวไปไกลกว่าการกำกับดูแลข้อมูลแบบเดิม ๆ.

Follow me

Tweet Facebook Instagram